GPR Gebouw® Handleiding
Stap 8: Gebruikskwaliteit » 4.1 Toegankelijkheid
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Naam berekening

Toegankelijkheid is een kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het stelt mensen in staat gebouwen te bereiken en gebruik te maken van de functies van de gebouwde omgeving. Alle gebruikers dienen op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze de gebouwde voorzieningen te kunnen bereiken en gebruiken. Dit uitgangspunt kan alleen worden gerealiseerd als er in de ontwerpfase rekening mee wordt gehouden.

In GPR Gebouw 4.2 en 4.3 kan bij het invoeren van het subthema Toegankelijkheid, gekozen worden tussen het invullen van losse maatregelen of voor het voldoen aan een keurmerk. Dit is voor woningbouw "Woonkeur" en voor utiliteit "ITS" (Internationaal ToegankelijkheidSymbool). Als wordt gekozen voor het waarderen volgens een keurmerk, wordt op dit subthema de maximale score van 10 behaald. Als wordt gekozen voor losse maatregelen, kan niet hoger dan een 9 worden gescoord.

Stap 1: Selecteer of u voor de scorebepaling gebruik wilt maken van invoer via losse maatregelen, of door te voldoen aan een keurmerk.


Figuur 11.2 Invoer van maatregelen in Toegankelijkheid
Invoer via losse maatregelen

De maatregelengroepen zijn in drie niveaus van toegankelijkheid verdeeld: Bezoekbaar, Rolstoeltoegankelijk (beide volgens Bouwbesluit-definitie) en Aanvullende maatregelen Toegankelijkheid. Bij de start van een berekening is alleen het eerste niveau beschikbaar. Zolang niet aan alle randvoorwaarden voor de bezoekbaarheid van het gebouw is voldaan, kunnen geen punten worden gescoord op de daarop volgende niveau van toegankelijkheid.

Anders dan tot nu in GPR Gebouw 4.1 en als in andere subthema's, wordt bij toegankelijkheid een score per maatregelgroep bepaald, waarvan de laagste van alle scores de eindscore op Toegankelijkheid wordt.

Bezoekbaar omvat maatregelen die de ontsluiting van een gebouw en van een bezoekbaar vertrek op de entreelaag betreffen: van toegangspad tot na de hoofdentree, in een bezoekbaar vertrek en toilet. De laagste score in dit niveau limiteert de eindscore op Toegankelijkheid, totdat op alle maatregelgroepen in dit niveau de maximale score is bereikt. Zodra alle scores maximaal zijn, kan de score verder toenemen met keuzes uit het volgende niveau.

Door het niveau van toegankelijkheid Rolstoeltoegankelijk in te vullen wordt helder hoe primaire routes en ruimten in een gebouw presteren. De laagste score in dit niveau limiteert de eindscore op Toegankelijkheid, totdat op alle maatregelgroepen in dit niveau de maximale score is bereikt. Zodra alle scores maximaal zijn, kan de score verder toenemen met keuzes uit het volgend niveau.

Tot slot zijn in Aanvullende maatregelen Toegankelijkheid de reeks maatregelgroepen opgenomen die de toegankelijkheid van/in een gebouw bevorderen, maar niet essentieel zijn.



Figuur 11.3 Het niveau van toegankelijkheid "Rolstoeltoegankelijk" is nog niet beschikbaar doordat bij "Bezoekbaar" niet aan alle maatregelgroepen voor 100% is voldaan
Stap 2: Vink de maatregelen aan die in het ontwerp van het gebouw van toepassing zijn voor het eerste prestatieniveau.
Stap 3: Voldoet het gebouw aan alle maatregelen, dan komt het volgende niveau beschikbaar
««« 4 Gebruikskwaliteit 4.2 Functionaliteit »»»