home
 
GPR Gebouw 4 Actueel

Per 21 januari 2018 is de Nationale Milieudatabase NMD versie 2.1 gekoppeld aan GPR Gebouw

  Wat is er veranderd?

 • Het totaal aantal producten in de database is met 8% toegenomen, van 1016 tot 1099 producten. Het betreft met name getoetste producten.
 • Aan de bepalingsmethode is een normatieve bijlage toegevoegd met de titel ‘Wijzigingsblad Bepalingsmethode versie 2.0 ’ (1 augustus 2017). Hierin is aangegeven welke constructies en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie in beschouwing moet nemen. Nieuw is dat ook voorzieningen buiten de grens van het gebouw meegenomen moeten worden als die nodig zijn om het gebouw aan alle voorschriften van het Bouwbesluit te laten voldoen. Voorbeeld: externe warmtelevering en externe elektriciteitslevering kunnen nodig zijn voor het behalen van de EPC.
 • Alle nieuwbouw-voorbeeldberekeningen binnen GPR Gebouw 4.3 en GPR Bouwbesluit zijn al voor u geüpdatet naar NMD2.1.

  Een bestaande MPG-berekening updaten naar NMD 2.1?

  U kunt een berekening - gemaakt met NMD versie 2.0 of ouder - updaten naar versie 2.1 door op de ‘update’-knop te klikken binnen de MPG-berekening. Let op: maak voorafgaand aan de update een kopie van uw berekening. De update is namelijk niet ongedaan te maken.

  De inijking van de GPR-score op het subthema 2.1/GPR Bouwbesluit is aangepast aan de NMD 2.1. In de meeste gevallen gaat uw score na de update omhoog. Na de update moet u de berekening aanvullen met de nieuwe onderdelen die verplicht zijn volgens het wijzigingsblad op de bepalingsmethode.

  In bijlage D van de bepalingsmethode is opgenomen welke constructies en installatie of onderdelen daarvan voor de berekening van de milieuprestatie moeten worden meegenomen.

  Vragen over NMD-update?

  Heeft u specifieke vragen over deze update? Neem contact op met de SBK, de beheerder van de Nationale Milieudatabase.

Per 1 december 2017 kunt u nZEB-resultaten overnemen in GPR Gebouw 4.3
  Voor nieuwbouwwoningen is het vanaf nu mogelijk om de resultaten uit de nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) over te nemen. De nZEB-tool rekent volgens de PHPP-methode, een berekeningsmethode die de energieprestaties van zeer energiezuinige gebouwen realistisch inzichtelijk maakt.

  Andere wijzigingen in deze update van GPR Gebouw 4.3:

 • Voor een betere aansluiting met GPR Vastgoed zijn nieuwe referentietypes toegevoegd voor de bestaande bouw. Ook binnen de referenties voor bestaande utiliteit wordt nu gebruik gemaakt van bouwjaarklassen.
 • De Excel-export van de helpteksten is weer beschikbaar onder DOWNLOADS,
 • en ook de nieuwste versie van het CPG-rekenblad kunt u hier vinden.
Per 14 juli 2017 is de Nationale Milieudatabase NMD versie 2.0 gekoppeld aan GPR Gebouw
  De nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (2.0) is nu beschikbaar binnen subthema 2.1 Milieuprestatie voor zowel GPR Gebouw 4.2 als 4.3. De hoofdpunten:
 • Het totale aantal producten in de database is met 7% toegenomen van 950 tot 1016 producten.
 • De NMD 2.0 gebruikt voor niet getoetste (categorie 3) data geactualiseerde milieudata. Het gevolg is dat bij het gebruik van bepaalde materiaalgroepen (bijvoorbeeld gebakken keramische materialen en in werk gestort beton) grote verschuivingen in milieubelasting kunnen optreden. Bij vragen hierover adviseren wij u contact op te nemen met de SBK, als de beheerder van de Nationale Milieudatabase.
 • De inijking van de GPR Gebouw-score op het subthema 2.1 is aangepast op de NMD 2.0. In de meeste gevallen zal uw score bij een update gelijkblijven of omhoog gaan. We adviseren u voor de update een back-up van uw berekening te maken.
 • Alle nieuwbouw voorbeeldberekeningen binnen GPR Gebouw 4.3 zijn al geüpdatet naar NMD2.0.
 • Tegelijk met de update van de NMD zijn enkele andere wijzigingen doorgevoerd in GPR Gebouw 4.3, zoals:

 • De berekening van externe warmtelevering voor de DPG is gewijzigd (let op; de score van de Duurzaamheidsprestatie zal hierdoor veranderen).
 • De projectweergave op www.gprprojecten.nl is verbeterd (CO2-emissie, afronding sterren)
 • Printweergave resultaten subthema’s (tekstuele wijzigingen en weergave correcte percentages voor de zwaarte van de subthema’s)
 • Diverse kleine verbeteringen in de EPG en EPG NV-berekening (subthema 1.1)
Per 29 mei 2017 is een nieuwe versie van het rekenblad combinatiegebouwen EPG-invoer beschikbaar onder DOWNLOADS.
  Met dit rekenblad kunt u de EPG-resultaten voor een combinatiegebouw splitsen naar individuele functies. Het rekenblad is gecorrigeerd voor gemeenschappelijke ruimten: In de voorgaande versie werd bij de omrekening van het totale energiegebruik naar het energiegebruik per m2 niet gerekend met het GBO van de gemeenschappelijke ruimten.
Per 10 april 2017 zijn de specials Sporthallen en Zwembaden beschikbaar voor versie 4.3, en zijn enkele verbeteringen doorgevoerd binnen GPR Gebouw.
  GPR Sporthallen en Zwembaden 4.3

  Voor licentiehouders op GPR Sporthallen en/of Zwembaden 4.2 zijn deze specials nu ook beschikbaar voor versie 4.3. Onder andere is het subthema 1.2 Energieprestatie gebruiksgebonden verbeterd. Klik hier voor een volledige overzicht van alle verbeteringen.

  Verbeteringen GPR Gebouw 4.3

  • Printen: als Proceskwaliteit niet wordt meegenomen, dan worden de betreffende subthema’s binnen Energie, Milieu, etc. nu ook niet meer getoond
  • Fouten opgelost in de berekening en print van BENG en EPV
  • Printweergave thema Energie binnen Wonen voor zorg komt nu overeen met de gekozen invoerwijze (indicatief/overnemen resultaten externe berekening)
  • Diverse links naar webpagina’s buiten GPR Gebouw zijn bijgewerkt
Per 12 februari 2017 rekent GPR Gebouw 4.3 ook de BENG- en EPV-indicatoren voor u uit
  Wat is BENG?

  Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Voor overheidsgebouwen is dat vanaf 2018. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. BENG heeft drie indicatoren als resultaat:

   1. De energiebehoefte in kWh/m2
   2. Het primaire energiegebruik in kWh/m2
   3. Het aandeel hernieuwbare energie in %

  Wat is EPV?

  De energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die door een verhuurder aan de huurder in rekening gebracht mag worden als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen de woning een zogenoemde Nul op de Meter (NOM) woning is.

  BENG en EPV in GPR Gebouw

  De BENG en EPV-indicatoren worden in GPR Gebouw als resultaten van de indicatieve energieprestatieberekening getoond (BENG voor nieuwbouw woningen en utiliteit, EPV voor nieuwbouw en bestaande woningen).
  Gebruikers van GPR Gebouw kunnen met deze indicatoren sturen op BENG en EPV tijdens de planvorming en in de ontwerpfase. Met GPR Gebouw kunnen snel en eenvoudig scenario’s worden geschetst, vergeleken én besproken.

Per 30 november 2016 is een correctie binnen het thema Energie van 4.3 bestaande woningbouw doorgevoerd
  Bij 4.3 bestaande woningbouw werd de score op het thema Energie voor de huidige situatie niet correct berekend, als bij 1.1 Energieprestatie was gekozen voor de indicatieve EPG NV. Dit is gecorrigeerd. Is voorgenoemde situatie op uw berekening van toepassing, dan adviseren we deze te controleren. De score voor de huidige situatie kan hierdoor mogelijk gewijzigd zijn.
Per 21 november 2016 is de DPG in GPR Gebouw 4.3 ook beschikbaar voor utiliteitsgebouwen

  Graag laten wij u weten, dat de DPG vanaf nu beschikbaar is in GPR Gebouw 4.3 voor nieuwe en bestaande utiliteitsgebouwen. Uitgezonderd bedrijfsgebouwen, omdat daarvoor geen energieprestatie wordt berekend.

  Bij gestapelde woningbouw en winkelvastgoed kan het voorkomen dat voor de energieprestatieberekening is uitgegaan van 1 woning of winkeleenheid, en voor de MPG-berekening van het totale gebouw. Om in die gevallen de DPG te berekenen, was het nodig om voor die functies een veld voor het aantal woningen/eenheden toe te voegen aan de gebouwkenmerken van de MPG-berekening. U krijgt een melding bij het openen van de DPG-resultaten als dit veld niet is gevuld.

  Bij het overnemen van meterstanden in eigen eenheden uit een externe energieprestatieberekening, is een melding toegevoegd en is het informatierondje scherper geformuleerd.

  Zie voor meer informatie over de DPG het bericht van 6 oktober, over de release van de DPG voor de woningbouw.

Per 1 november 2016: koppeling met Nationale Milieudatabase NMD versie 1.8

  De nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (1.8) is nu beschikbaar binnen subthema 2.1 Milieuprestatie voor zowel GPR Gebouw 4.2 als 4.3. Enkele van de wijzigingen:

 • Er zijn twee kleine wijzigingen in de rekenregels doorgevoerd, met bij een klein aantal producten een beperkte invloed op de scores.
 • Het totale aantal producten in de database is met bijna 30% toegenomen van 739 tot 950 producten
 • Het aantal systemen bij luchtbehandeling is sterk uitgebreid (VLA)
 • Het aantal systemen bij elektrische installatie is sterk uitgebreid (Uneto/VNI)
 • Nieuwe keuzemogelijkheden bij kozijnen en ramen. Let op: veel van de nieuwe producten bestaan uit een kozijn én een raam ineen. Er moet in dat geval dus niet apart een kozijn en een raam worden aangevinkt.
 • Alle nieuwbouw voorbeeldberekeningen binnen GPR Gebouw 4.3 zijn geüpdatet naar NMD1.8. Producten zijn waar nodig vervangen.

  Tegelijk met de update van de NMD zijn enkele kleine problemen aangepakt, zoals het niet weergeven van hoeveelheden constructies op de print (MPG) en het onnodig tonen op de print van het blad met 'Geen bladen aanwezig om te printen'.

Per 6 oktober 2016 is de DPG beschikbaar in GPR Gebouw 4.3

  Graag laten wij u weten, dat de DPG vanaf nu beschikbaar is in GPR Gebouw 4.3 voor nieuwe en bestaande woningbouw. Utiliteitsbouw volgt binnenkort.

  DPG staat voor DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en is één resultaat voor de energie- èn de milieuprestatie. Deze nieuwe methodiek is ontwikkeld in het onderzoeksproject TKI-KIEM, en heeft een DPG-index als resultaat van een berekening. De ervaringen van marktpartijen in TKI-KIEM-pilots zijn verwerkt, en vanaf heden is de methodiek voor alle licentiehouders beschikbaar in GPR Gebouw 4.3.

  Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor de gebruiker van GPR Gebouw eenvoudiger om een plan op duurzaamheid te optimaliseren. Zonder extra moeite, want we maken gebruik van de energie- en milieuprestatieberekening.

  Overige wijzigingen in GPR Gebouw:

 • Printen van de gebouwgegevens zoals versie, gebouwcategorie, kwaliteitsborging, etc.
 • Printen MPG: opmerkingen bij en dimensies van producten worden nu meegeprint
 • Bewerken MPG: vanuit de resultaten rechtstreeks gaan naar bewerken van elementen
 • Download notitie
Per 30 augustus 2016: mogelijkheid om ‘oude’ energielabelberekeningen over te nemen in GPR Gebouw 4.3
  Voor de bestaande woningbouw is het weer mogelijk om de resultaten per woning uit een externe energieprestatie-berekening (ISSO 82.3) over te nemen. Deze optie is beschikbaar naast het overnemen van resultaten per woning uit een externe energieprestatie-berekening (EPG NV) en de indicatieve energieprestatieberekening (EPG NV).
Per 4 juli 2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

  Subthema 1.1 Energieprestatie

 • Bij de invoer van een zonnestroomsysteem is het nu mogelijk om een kwaliteitsverklaring in te vullen.
 • Bij het updaten van 4.2 nieuwbouw-berekeningen met een indicatieve EPG-berekening wordt bij ventilatie nu standaard gekozen voor een gelijkstroomventilator. Dit is gelijk aan de defaultwaarde waarbinnen versie 4.2 mee werd gerekend.
 • Het probleem bij 4.3 nieuwbouw met printen en berekenen van de energiescore uit extern berekende resultaten is opgelost.
 • Gebouwgegevens

 • Experts en Assessoren kunnen bij een gebouw nu aangeven of er voor een berekening een certificaat is afgegeven.
GPR Gebouw 4.3 beschikbaar
  Per 23 mei 2016 is GPR Gebouw 4.3 voor nieuwbouw én bestaande bouw beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen zijn het nieuwe subthema 2.2 Circulair materiaalgebruik en een update van het thema Energie in GPR Gebouw 4.3 voor de bestaande bouw, met een nieuwe rekenkern waarmee wordt voldaan aan de EPG-NV (Nader Voorschrift).

  Een overzicht van de wijzigingen:

  Energie

 • Nieuwe EPG NV-rekenkern (NEN 7120, inclusief het Nader Voorschrift) voor de bestaande woningbouw. Hiermee kan, op de van GPR bekende snelle wijze, de energie-index (EI) van een woning of woongebouw worden berekend.
 • De indicatieve EPG-berekening voor nieuwbouw woningen en utiliteit is geactualiseerd. De wijzigingen als gevolg van de isolatienorm NEN 1068 C1 en de ventilatienorm NEN 8088 C2 zijn hierin verwerkt.
 • De CO2-emissiereductie die bij subthema 1.2 Energieprestatie, aanvullend wordt gewaardeerd, wordt nu direct als resultaat bij 1.1 Energieprestatie getoond. Het volstaat dus om daar het reductiepercentage af te lezen, en daarna de juiste keuze in te vullen bij 1.2.2 CO2-emissiereductie t.o.v. niveau 2006.
 • Milieu

 • De standaardlevensduur binnen de voorbeeldberekeningen van bedrijfsgebouwen, sporthallen en zwembaden is aangepast van 40 naar 50 jaar. De levensduur is hiermee gelijkgetrokken met die van de overige utiliteitsgebouwen, en komt overeen met het advies in de bepalingsmethode. De scorebepaling is hierop aangepast. De verlenging van de standaardlevensduur levert dus geen hogere milieuscore op. Lees ook de volledige notitie over de update, voor inzicht in de consequenties bij het updaten van berekeningen van Bedrijfsgebouwen naar versie 4.3.
 • Nieuw subthema 2.2 Circulair materiaalgebruik. Dit is een doorontwikkeling van het subthema 2.2 Milieuprestatie aanvullend uit GPR Gebouw 4.2. Bij circulariteit van gebouwen gaat het over de kringloopgedachte, dus meerdere cycli. De volgorde in de cyclus input, beheer en output is aangehouden als volgorde bij de maatregelgroepen. Vanwege het belang van circulariteit bij het beperken van de milieubelasting heeft dit subthema een zwaardere weging gekregen (300 punten, was 200), en de MPG-berekening iets minder zwaar (500 punten, was 600).
 • Binnen het subthema 2.3 Water is circulariteit geïntroduceerd door het gebruik van grijs en hemelwater als circulair watergebruik te classificeren.
 • Overige thema’s

 • De onderwijsfunctie sluit nu beter aan op de eisen voor Frisse Scholen wat betreft spuivoorzieningen en verlichtingssterkte (thema Gezondheid).
 • Bij 4.1 Toegankelijkheid is voor alle functies bij Bezoekbaarheid het overbruggen van niveauverschil naar de entree als maatregel toegevoegd (thema Gebruikskwaliteit).
 • Bij 5.1 Toekomstgerichte voorzieningen zijn bij ‘alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers’ de criteria voor een traplift aangepast. Deze waren afgestemd op een rolstoellift (thema Toekomstwaarde).
 • De validatie door een Assessor is toegevoegd als procesmaatregel (Proceskwaliteit).
 • Updaten berekeningen

  Omdat GPR Gebouw 4.3 voor een groot deel overeenkomt met GPR Gebouw 4.2, is het mogelijk om bestaande 4.2-gebouwen, inclusief alle berekeningen die daaronder vallen, te updaten naar versie 4.3. U krijgt de mogelijkheid om een back-up van het bestaande Gebouw te maken. Dit gaat niet ten koste van uw gebouwbundel. Het wordt aangeraden om de geüpdatete berekeningen daarna goed te controleren. Een deel van de maatregelen, zoals binnen subthema 2.2 Circulair materiaalgebruik is namelijk anders dan in versie 4.2. De invoer van een indicatieve energieprestatie-berekening bij bestaande woningbouw wordt zelfs helemaal niet overgenomen, omdat hier een volledig andere rekenmethodiek is toegepast: EPG NV in plaats van ISSO 82.3. U kunt een 4.2-berekening ook als basis gebruiken voor een nieuwe 4.3-berekening.

  Een volledig overzicht van alle wijzigingen binnen GPR Gebouw 4.3, een antwoord wat dit in de praktijk voor u betekent én een inkijkje in de lopende ontwikkelingen vindt u terug op onze website.

Per 31-10-2015: wijziging in rekenkern energieprestatieberekening bestaande woningbouw

  Voor de bestaande woningbouw is versie 1.2 beschikbaar van de energierekenkern. Met deze nieuwe versie zijn de volgende twee problemen opgelost:

 • Elektriciteit bijdrage PV en WKK werd niet gedeeld door het aantal woningen
 • Bijdrage van HRe voor opbrengst WKK werd niet correct berekend
 • U heeft zelf de keuze of u uw bestaande 4.2-berekeningen update naar de meest recente versie van de rekenkern.

Checklist 'Langer Thuiswonen' gratis beschikbaar tot eind dit jaar

  Op initiatief van en in samenwerking met de gemeente Nijmegen en lokale organisaties is door W/E adviseurs de Checklist ‘Langer Thuiswonen’ ontwikkeld als supplement bij GPR Gebouw. De checklist ‘Langer Thuiswonen’ is sinds enige tijd als extra tabblad binnen GPR Gebouw beschikbaar. Deze checklist is te gebruiken als afsprakenlijst en is een handig communicatiemiddel dat het thema langer thuiswonen concreet bespreekbaar maakt.

  De Checklist is tot 1 januari 2016 gratis beschikbaar voor alle GPR Gebouw licentiehouders. Wilt u ook daarna gebruik blijven maken van de Checklist, schaf dan een licentie aan via onze website

Per 31 juli 2015: koppeling met Nationale Milieudatabase NMD versie 1.7 en EPG NV

  De nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (1.7) is nu beschikbaar binnen subthema 2.1 Milieuprestatie. De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • veel nieuwe en verbeterde producten beschikbaar
 • eenheden en grootheden van dimensies zichtbaar
 • omschrijving beschikbaar voor een groot aantal producten
 • Voor bestaande woningbouw is het vanaf nu mogelijk om resultaten van een externe EPG NV-berekening over te nemen in subthema 1.1 Energieprestatie. Een volledige (indicatieve) EPG NV-berekening binnen GPR Gebouw volgt dit najaar.

Per 30 januari 2015 is GPR Gebouw 4.2 op enkele belangrijke punten verbeterd

  Nieuwe versie rekenkern 1.1 Energieprestatie

  Er is een nieuwe versie beschikbaar van de rekenkern voor energieprestatieberekeningen, met enkele verbeteringen:

 • 1.1 Energieprestatie, bestaande bouw, woningbouw: de berekening van douche WTW
 • 1.1 Energieprestatie, nieuwbouw, woningbouw: de berekening van het distributierendement bij collectieve warm tapwatersystemen met afleverset
 • 1.1 Energieprestatie, nieuwbouw, utiliteit: de berekening van bevochtiging bij meer dan één verwarmingstoestel
 • U heeft zelf de keuze of u uw bestaande 4.2-berekeningen update naar de meest recente versie van de rekenkern. Omdat dit in sommige gevallen kan leiden tot andere resultaten, vraagt GPR Gebouw of u een back up van uw berekening wilt maken. Het versienummer van de gebruikte rekenkern wordt ook getoond op het resultatenblad en op de print. Hierdoor is altijd duidelijk hoe de scores tot stand zijn gekomen.

  Overige wijzigingen subthema 1.1 Energieprestatie

 • Invoer negatieve EPC mogelijk bij overnemen resultaten externe EPG-berekening.
 • Er blijven nu geen velden meer onterecht inactief (uitgegrijsd)
 • Algemene wijzigingen

 • Berekeningen kopiëren binnen GPR Gebouw is nu gebruiksvriendelijker.
 • De e-mailtekst in de uitnodiging voor een externe gebruiker die al een wachtwoord heeft, is nu duidelijker.
 • De GPR score werd op de afdruk onnodig weergegeven bovenaan het resultatenblad, en wordt daar nu niet meer getoond.
 • Opmerkingen bij proceskwaliteit worden bij het kopiëren van een berekening meegenomen.
 • Decimalen op de print van resultaten van een externe energielabelberekening worden nu correct weergegeven
EPG voor utiliteitsgebouwen, inclusief correctie woningbouw, en berekening energiegebruikskosten beschikbaar in GPR Gebouw 4.2

  Indicatieve EPG-berekening voor utiliteitsgebouwen beschikbaar in GPR Gebouw 4.2

  Per 30 juni 2014 is de indicatieve EPG-berekening in GPR Gebouw 4.2 naast nieuwbouwwoningen, ook voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen beschikbaar. De EPG-berekening in GPR Gebouw geeft u de mogelijkheid om reeds in een vroeg stadium te sturen op de energieprestatie van uw bouwplan. Voor utiliteitsgebouwen, kunt u binnen 1.1 Energieprestatie nu kiezen tussen deze nieuwe compacte EPG-berekening of de al langer beschikbare invoer van extern berekende resultaten. Bestaande berekeningen zijn automatisch uitgebreid met de optie voor de nieuwe EPG-berekening. Ten opzichte van de woningbouw is de EPG-berekening voor utiliteitsgebouwen uitgebreid met de ontwerpen Bevochtiging en Verlichting, en zijn specifieke installaties voor utiliteitsbouw toegevoegd zoals luchtbehandelingskasten.

  Kleine correctie indicatieve EPG-berekening voor woongebouwen

  Tegelijk met deze wijziging is er een fout uit de EPG-berekening voor de woningbouw gehaald. Bij de keuze voor uitvoeringsvariant C4a of C4c als ventilatiesysteem werd altijd gerekend met C4b. Dit is nu gecorrigeerd. Bij bestaande berekeningen waar was gekozen voor de uitvoeringsvariant C4a of C4c zal nu in het scherm C4b worden weergegeven. Bij opnieuw de keuze voor uitvoeringsvariant C4a of C4c zal vervolgens wel met het gekozen systeem worden gerekend. Voorgaande leidt niet tot significante wijzigingen in de resultaten.

  Energiegebruikskosten berekenen in GPR Gebouw 4.2 Bestaande bouw

  Per direct in GPR Gebouw 4.2 Bestaande bouw: Eenvoudig besparingen in energiegebruikskosten berekenen. Zo heeft u nog meer inzicht in wat energiebesparing u oplevert. De module markeert het begin van het verder integreren van de Profit in GPR. Een logische volgende stap in de ontwikkeling van de software en op verzoek van gebruikers.

  Overig: wijziging in validatie en publicatie berekeningen

  De keuzes voor een berekening en een fase zijn voor de onderdelen validatie en publicatie nu onafhankelijk van elkaar. Voor valideren van een berekening door een Assessor is het nog wel noodzakelijk dat diezelfde berekening ook is gepubliceerd.

GPR Gebouw 4.2 gekoppeld aan Nationale Milieudatabase versie 1.6

  GPR Gebouw 4.2 is per 30 juni 2014 gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase versie 1.6 (NMD 1.6), die wordt gebruikt voor de milieuprestatieberekening. Bij nieuwe berekeningen wordt automatisch de NMD 1.6 gebruikt, bestaande berekening kunt u handmatig updaten naar deze versie. Gebruik hiervoor de knop Update binnen 2.1 Milieuprestatieberekening. Een log geeft aan hoe de conversie is verlopen. Tegelijk met de update naar de NMD 1.6 zijn er binnen de milieuprestatieberekening twee hoofdelementen toegevoegd: Vaste voorzieningen en Terreinvoorzieningen. De voorbeeldberekeningen zijn hierop aangepast.

GPR Zorg is nu ook beschikbaar voor de bestaande bouw

  GPR Zorg is per 2 juni 2014 binnen GPR Gebouw 4.2 ook beschikbaar voor de bestaande bouw. Zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie kunnen daarmee nu ook voor hun bestaande voorraad gebruik maken van GPR Zorg om hun bouwplannen op duurzaamheid de maat te nemen.

Assessment functionaliteiten beschikbaar binnen GPR Gebouw

  Per 30 april 2014 hebben we GPR Gebouw uitgebreid met de volgende functionaliteiten voor de GPR Gebouw Assessor, waarmee binnen GPR Gebouw berekeningen gevalideerd kunnen worden:

 • De Assessor kan als teamlid worden toegevoegd aan een projectteam, om een berekening te valideren. De gewenste Assessor is uit een lijstje te selecteren. In dit lijstje staan alleen W/E adviseurs-erkende GPR Gebouw Assessoren.
 • Binnen ieder thema is exclusief voor de Assessor een Assessorblad beschikbaar om de berekening van commentaar te voorzien.
 • Bij de Gebouwgegevens kan de Assessor aanvinken dat een berekening is gevalideerd. Hiervoor moeten eerst de juiste hoofdberekening en projectfase worden gekozen (wijzigingen eerst opslaan alvorens te valideren). Een eenmaal gevalideerde berekening is niet meer te wijzigen. Alleen de Assessor zelf mag de berekening deblokkeren. Daarmee vervalt wel de validatie.
 • In de Log, die naast projectfase als knop beschikbaar is, is zichtbaar wanneer de betreffende hoofdberekening is gevalideerd en door wie.
 • Om een certificaat te krijgen van de gevalideerde berekening dient de GPR Gebouw Assessor een aanvraag in bij W/E adviseurs, en geeft deze na ontvangst uit aan de aanvrager. Het afmelden van een gevalideerde berekening dient de Assessor nu nog per e-mail te doen. Over enige tijd is dit niet meer nodig en kan dit direct vanuit GPR Gebouw gebeuren.

GPR Zorg is beschikbaar binnen GPR Gebouw 4.2 nieuwbouw

  GPR Zorg is per 22 april 2014 beschikbaar binnen GPR Gebouw 4.2 voor de nieuwbouw. Vanaf nu kunnen zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie gebruik maken van GPR Zorg om hun bouwplannen op duurzaamheid de maat te nemen. GPR Zorg, dat is GPR Gebouw aangepast aan de speciale wooneisen van zorgvastgoed.

  GPR Zorg voor de bestaande bouw wordt binnenkort verwacht.

Release GPR Winkel en invoer kwaliteitsverklaringen

  GPR Winkel is per 14 april 2014 beschikbaar binnen GPR Gebouw 4.2. GPR Winkel is een eenvoudig hulpmiddel om duurzaamheidsprestaties van bestaande en nieuwe winkels te beoordelen. Uit de berekening blijkt de huidige kwaliteit van het winkelgebouw en de vaak verrassend eenvoudige verbetermogelijkheden. Met behulp van referentie- gebouwen kunnen complete winkelcentra snel op unitniveau worden beoordeeld. Elke huurder kan zo een op-maat-advies krijgen, voor de verhuurder is duidelijk waar de kansen liggen in herontwikkelingen en onderhoud.

  De EPG-module in GPR Gebouw 4.2 voor nieuwe woningen is uitgebreid met de mogelijkheid om kwaliteitsverklaringen in te vullen. Als gebruiker kunt u nu kiezen tussen gebruik van de forfaitaire waarde, of eigen invoer van rendementen.

  Met deze release zijn ook de invoerproblemen bij de EPG-module in combinatie met Internet Explorer opgelost. Als de invoerproblemen niet direct zijn verholpen, dan dient u de cache te verversen door op Ctrl+F5 te drukken.

EPG-berekening nieuwe woongebouwen

  Per 14 maart 2014 is de nieuwe EPG-module in GPR Gebouw 4.2 voor nieuwe woningen beschikbaar. De EPG-berekening in GPR Gebouw geeft u de mogelijkheid om reeds in een vroeg stadium te sturen op de energieprestatie van uw bouwplan. Voor de functie woongebouwen, kunt u binnen 1.1 Energieprestatie nu kiezen tussen deze nieuwe compacte EPG-berekening of de al langer beschikbare invoer van extern berekende resultaten. Bestaande berekeningen van een woonfunctie zijn automatisch uitgebreid met de optie voor de EPG-berekening. Wanneer u een bestaande berekening voor de eerste keer opent met de nieuwe EPG-module, dan kan het openen van de berekening extra tijd vergen. Daarna zal de berekening weer net zo snel openen als u gewend bent.

  Compact en overzichtelijk
  De kracht van GPR is van oudsher het eenvoudig maken van ingewikkelde materie. In lijn met deze visie is ook de nieuwe EPG module opgezet. De EPG-berekening is compact, overzichtelijk en rekent volledig volgens de NEN 7120. De invulvelden zijn zoveel mogelijk gekoppeld voor gebruikersgemak. Als gebruiker krijgt u alleen te maken met de écht belangrijke vragen die nodig zijn voor de invoer. De invoer wordt daarnaast vergemakkelijkt door uitgebreide helpteksten. U kunt kiezen of u de resultaten van de EPG-berekening laat weergeven per woning of voor een volledig woongebouw.

  Gecombineerde CO2-emissieberekening EPG + MPG
  GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw maakt een gecombineerde CO2-emissie berekening van de EPG en MPG. Deze berekening ziet u in het resultatenscherm onder de themascores. Door te spelen met de invoer van de EPG en de MPG kunt u de CO2-emissie van uw project dus eenvoudig optimaliseren. Voorbeeldberekeningen met deze gecombineerde invoer voor de EPG en MPG worden meegeleverd.

De functie Bedrijfsgebouwen is beschikbaar binnen GPR Gebouw 4.2

  Per 30 januari 2014 is binnen GPR Gebouw 4.2 nieuwbouw en bestaande bouw de gebruiksfunctie Bedrijfsgebouwen beschikbaar. De inhoud is verder aangescherpt om aan te sluiten bij de eigenschappen van het bedrijfsgebouw. De belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd binnen het thema Energie. De maatregelen en waardering zijn daar zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de EPG-berekening.

GPR Gebouw 4.2 Bestaande bouw operationeel

  Per 20 januari 2014 is GPR Gebouw 4.2 Bestaande bouw beschikbaar voor alle licentiehouders. In GPR Gebouw is nu voor versie 4.2 naast nieuwbouw ook bestaande bouw als categorie beschikbaar. Met de overgang van versie 4.1 naar 4.2 veranderen er, net als bij de introductie van GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw, een aantal criteria. Dit kan invloed hebben op de themascores van uw gebouwberekening. Lees op onze website wat de wijzigingen precies inhouden.

Release GPR Gebouw versie 4.2.1

  Per 15 december 2013 zijn enkele kleine inhoudelijke correcties doorgevoerd binnen GPR Gebouw 4.2 nieuwbouw. Omdat dit mogelijk kan leiden tot (minimale) verschuivingen in scores is in de berekening en op de print het versienummer aangepast naar 4.2.1. De oorzaak van de verschuivingen is daarmee traceerbaar. U wordt geadviseerd uw bestaande berekeningen te controleren.

  De inhoudelijke correcties betreffen:

  Energie

 • Bij subthema 1.2 Energieprestatie aanvullend is de waardering op basis van energiedrager vervangen door een, meer accurate, waardering op basis van de berekende CO2-emissiereductie. De CO2-emissiereductie wordt door GPR Gebouw zelf uitgerekend en is te vinden op het Resultatenblad bij CO2-emissie. U dient voor eerder gemaakte berekeningen met GPR Gebouw 4.2 nieuwbouw de invoer bij het subthema 1.2 te controleren. Let op: door deze aanpassing kunnen de scores van subthema 1.2 en het thema Energie wijzigen!
 • De CO2-emissiereferentiewaarde voor energie op het resultatenblad is herijkt op Bouwbesluit-niveau 2006.
 • Milieu

 • Alle gebruiksfuncties: toevoeging bij hout uit duurzaam beheerde bossen dat het maximale aantal punten ook geldt bij het niet toepassen van hout.
 • Gezondheid

 • Bij verschillende gebruiksfuncties en op verschillende plekken zijn de criteria aangepast. Het betreft onder meer de geluidwering, ventilatie en regelgeving, zomercomfort en daglichttoetreding.
 • Woningbouw: wijziging weegfactor maatregel ‘conform Bouwbesluit 2012’ bij ventilatie en regelgeving.
 • Gebruikskwaliteit

 • Woningbouw: entreedeur woning (4.1.6) nu ook van toepassing op gestapelde bouw.
 • Woningbouw: daar waar gemeenschappelijke binnendeuren stond, is dit aangepast naar gemeenschappelijke (binnen)deuren.
Nationale milieudatabase versie 1.5 beschikbaar in GPR Gebouw 4.2.

  Per 4 november 2013 beschikt GPR Gebouw 4.2 over een koppeling met de nieuwe versie (1.5) van de nationale milieudatabase(NMD), die wordt gebruikt voor de milieuprestatieberekening. Bij nieuwe berekeningen wordt automatisch de NMD 1.5 gebruikt, bestaande berekening zijn te updaten naar deze versie. Gebruik hiervoor de knop 'Update' binnen 2.1 Milieuprestatieberekening. Een log geeft aan hoe de conversie is verlopen.

Proceskwaliteit toegevoegd aan resultatenblad

  Per 4 oktober 2013 is de score van het blad Proceskwaliteit toegevoegd aan het resultatenblad.

Proceskwaliteit aangevuld met GPR Gebouw Expert

  Per 26 augustus 2013 zijn de volgende twee maatregelen toegevoegd aan Proceskwaliteit algemeen:

 • Berekening is gevalideerd door een GPR Gebouw Expert bij vergunningverlening
 • Berekening is gevalideerd door een GPR Gebouw Expert bij oplevering
 • Hierdoor kunnen kleine wijzigingen optreden in de score op Proceskwaliteit.

GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw volledig operationeel

  Per 31 juli 2013 is de bètaversie van GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw overgegaan in de volledig operationele releaseversie. Alle thema's kunnen nu correct worden berekend binnen versie 4.2. Ook het blad Proceskwaliteit is per direct beschikbaar. Lees op onze website wat de wijzigingen precies inhouden.

  Met de overgang van GPR Gebouw 4.1 naar 4.2 verandert een aantal criteria, wat invloed kan hebben op de themascores van uw gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de MPG-berekening die nieuw is binnen het thema Milieu. Ook het thema Gebruikskwaliteit is fundamenteel aangepast. Binnenkort wordt u per mail geïnformeerd over het effect van deze aanpassingen.

Inhoudelijke wijzigingen thema Milieu

Per 29-07-2013 zijn voor GPR Gebouw 4.2 de volgende wijzigingen binnen het thema Milieu van kracht:
 • De weegfactoren van de subthema's zijn iets aangepast. De puntenverdeling voor de subthema's 2.1, 2.2 en 2.3 is nu respectievelijk 600, 200 en 200 punten.
 • De scorebepaling binnen 2.1 Milieuprestatie is bijgesteld, waardoor over de hele linie de score iets gunstiger uitvalt, en hogere scores eenvoudiger haalbaar zijn. Bij een bestaande berekening moet u de MPG-berekening openen en weer terug gaan naar GPR Gebouw voor de correcte scorebepaling.
 • Binnen 2.2 Milieuprestatie, aanvullend heeft Hout uit duurzaam beheerde bossen een aparte maatregelgroep gekregen, waarmee de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen genuanceerder wordt meegewogen. Bij bestaande berekeningen: controleer uw invoer.
 • Binnen 2.3 Water is de maatregelgroep Sprinklerinstallaties op een andere manier (met optierondjes) ingevuld, waarmee het nu mogelijk is om de maximale score te bereiken. Bij bestaande berekeningen: controleer uw invoer.
Beperkingen bij gebruik van GPR Gebouw 4.2 bèta
  21-06-2013:
 • Gebruik van een invoerkeuze binnen een berekening (bijvoorbeeld Politiekeurmerk of WoonKeur) leidt tot een foutieve doorrekening op het resultatenblad.
 • In de pdf-afdruk wordt nog aangegeven dat het om versie 4.1 gaat, in plaats van GPR Gebouw 4.2 bèta.
 • Wij spannen ons in om deze problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk.
Update GPR Gebouw 4.2 bèta
 • Per 17-06-2013 heeft er een update plaatsgevonden van GPR Gebouw 4.2 bèta. De beperking van eerder vandaag voor het maken van berekeningen met GPR Gebouw 4.2 is daarmee opgeheven.
  De belangrijkste aanpassingen:
  • Het thema Gebruikskwaliteit is beschikbaar. U kunt vanaf nu dus een volledige inhoudelijke berekening maken met GPR Gebouw 4.2.
  • 4.1 Toegankelijkheid: Keuze tussen invullen op basis van losse maatregelen, of op basis van WoonKeur / Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS); alleen invullen op basis van WoonKeur / ITS kan leiden tot de maximale score van een 10. In de scorebepaling op basis van losse maatregelen is een gelaagdheid ingebouwd, waardoor de 'zwakste schakel' bepalend is voor de eindscore.
  • 4.4 Sociale veiligheid: Alleen invullen op basis van PolitieKeurmerk kan leiden tot de maximale score van een 10.
  • Berekeningen binnen een Gebouw kunnen weer gekopiëerd worden.
 • Binnenkort komt het thema Proceskwaliteit als apart blad beschikbaar, waarmee u ook een GPR-score kunt uitrekenen voor de proceskwaliteit.
GPR Gebouw 4.2 als bètaversie beschikbaar
 • GPR Gebouw 4.2 is beschikbaar als bètaversie, en inzetbaar voor het maken van MPG-berekeningen. Deze bètaversie heeft een beperkte functionaliteit, zo zijn de thema's Gebruikskwaliteit en Proces nog niet beschikbaar. Berekeningen die u met deze versie maakt blijven behouden als de releaseversie beschikbaar komt (naar verwachting binnen enkele weken). Houdt u er rekening mee dat er bij de overgang naar de releaseversie nog wel kleine fluctuaties in de scores kunnen optreden.
Wijzigingen GPR Gebouw 4.1
 • Per 11-02-2013 is de nieuwe gebruiksfunctie Winkelvastgoed voor alle GPR Gebouw gebruikers beschikbaar. De gebruiksfunctie is ontwikkeld met specialisten en marktpartijen uit het betreffende werkveld. Met de versie voor Zorgvastgoed nog in ontwikkeling kunt u nu met GPR Gebouw de duurzaamheid van bijna alle type gebouwen in kaart brengen en optimaliseren.
 • Per 03-09-2012 bestaat voor GPR Gebouw Experts de mogelijkheid om bij de Gebouwgegevens een Gebouw (dus niet een specifieke berekening) te valideren. De werking is als volgt:
  • De Expert of een ander teamlid die toegang heeft tot de Gebouwgegevens geeft een ‘Hoofdberekening’ en een ‘Status’ aan, en klikt daarna op Opslaan.
  • De Expert (maakt niet uit of deze als interne of externe gebruiker aan het Gebouw is toegevoegd) kan nu de optie ‘Akkoord door Expert’ aanvinken.
  • Zodra een nieuwe Status wordt aangegeven, dan wordt het vinkje weer uitgezet en moet het Gebouw opnieuw worden gevalideerd. Validatie vindt dus plaats per fase.
  • De geschiedenis kunt u terugvinden in het logbestand (klik op Log)
 • 31-07-2012: Vooruitlopend op de mogelijkheid om projecten te kunnen publiceren op de GPR projectenwebsite is de opzet van de pagina Gebouwgegevens van alle projecten aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor uw projecten of het gebruik van GPR Gebouw. Zodra het on-line publiceren van projectresultaten mogelijk is informeren wij u hierover.
 • Per 31-07-2012 beschikt GPR Gebouw 4.1 voor de categorie nieuwbouw over de mogelijkheid de resultaten uit een externe EPG berekening (NEN7120) over te nemen. De bestaande opties (indicatieve epc-berekening of gegevens overnemen uit een externe EPC-berekening) blijven gehandhaafd. Voor een correcte berekening van de submodule 1.1 Energieprestatie dient u het totale primaire energieverbruik over te nemen uit de externe EPG-berekening en het GO in te vullen op het invoerblad bij Invoerkenmerken Energie. Voor een correcte berekening van de CO2-reductie dient u tevens de berekende CO2-uitstoot over te nemen.
 • Per 13-03-2012 beschikt GPR Gebouw 4.1 over een nieuwe printfunctie. De belangrijkste verbeterpunten zijn:
  • Verbeterde layout.
  • Direct afdrukken naar pdf.
  • Alle modules in een keer afdrukken, of zelf een selectie maken.
  • Keuzemogelijkheid voor afdrukken 2.3 Materiaal: ‘Volledig’ of ‘Alleen aangevinkte materialen’.
  • Keuzemogelijkheid opmerkingen wel of niet weergeven.
  In stap 14 van de handleiding wordt de werking van de printfunctie verder toegelicht.
 • Per 26-01-2012 is de EPC-berekening voor de Bijeenkomstfunctie gecorrigeerd. In de berekening werd een verkeerde correctiefactor gehanteerd. Aanpassing van deze correctiefactor leidt tot een 25-30% gunstiger EPC-waarde voor nieuwe bijeenkomstgebouwen. De correctiefactor is niet van invloed op de GPR Gebouw-score, deze blijft dus ongewijzigd. Ook voor alle andere gebruiksfuncties verandert er niks.
 • Per 25-01-2012 kunt u voor de categorie 'bestaande bouw' op het Invoerblad voor zowel de Resultaten als het Duurzaamheidslabel kiezen voor verschillende weergaveopties: alles weergeven, alleen de huidige situatie of alleen de situatie na ingreep.
 • Per 09-12-2011 zijn de nieuwe gebruiksfuncties Bijeenkomstgebouw en Logiesgebouw voor alle GPR Gebouw gebruikers beschikbaar. De gebruiksfuncties zijn ontwikkeld met specialisten en marktpartijen uit het betreffende werkveld. Vanaf heden kunt u met GPR Gebouw dus naast een woning, kantoor of school, ook gebouwen als theaters, vergaderlocaties en hotels op duurzaamheid doorrekenen.
 • Per 30-06-2011 zijn voor alle interne gebruikers alle projecten binnen een licentie zichtbaar (maar niet wijzigbaar). Middels het vinkje 'eigen projecten' worden alleen de eigen projecten getoond. Deze weergave wordt de gehele inlogsessie vastgehouden. Daarnaast is voor interne gebruikers de functionaliteit toegevoegd om berekeningen uit andere projecten over te nemen. De licentiebeheerder kan deze functionaliteit aan- of uitzetten via de Licentiegegevens. Het vinkje 'Berekening(en) dupliceerbaar' bij de Gebouwgegevens wordt daarmee overruled.
 • Per 14-03-2011 is het mogelijk om bij het maken van een kopie van een berekening de daarin geplaatste opmerkingen over te nemen. Hiervoor dient u bij het maken van een nieuwe berekening de optie "Opmerkingen overnemen" te selecteren.
 • Per 31-01-2011 is de nieuwe gebruiksfunctie Bedrijfsgebouwen beschikbaar. Deze nieuwe variant is door W/E adviseurs ontwikkeld, op initiatief van en in samenwerking met Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Voor kantoren binnen bedrijfsgebouwen werd GPR Gebouw al gebruikt. De nieuwe variant maakt de duurzaamheid van bedrijfshallen en van combinaties van kantoren en/of wonen met bedrijfshallen inzichtelijk.
 • Per 07-12-2010 is een wijziging doorgevoerd in de opnamemethodiek voor energielabels voor utiliteitsgebouwen. Concreet zijn een aantal invoerparameters die van invloed zijn op de infiltratie vastgezet (bouwtype altijd 'klasse 1', daktype altijd ‘platdak/geen dak/gestort betonnen dak', geveltype altijd ‘voorzetgevel of klimaatgevel (luchttechnisch dicht)’, detaillering altijd 'goed'. Download de toelichtingen op de ISSO 82.1 en de ISSO 75.1.
  In GPR Gebouw blijft het mogelijk om te rekenen met andere keuzes dan per 7-12-2010 voorgeschreven voor het formele energielabel, bijvoorbeeld om resultaten van eerdere berekening te kunnen vergelijken.
 • Per 14-06-2010 is de berekening van het energieverbruik door bevochtiging gecorrigeerd. De wijziging is van toepassing op indicatieve energieprestatieberekeningen (submodule 1.1) van kantoor- en onderwijsgebouwen voor zowel nieuw- als bestaande bouw, met versie 4.1. Deze wijziging kan een afwijking in uw GPR Gebouw-score opleveren van maximaal één tiende punt. De berekeningen waar geen bevochtiging is toegepast en berekeningen met versie 4.0 blijven ongewijzigd.
 • Per 22-04-2010 is de CO2-emissie berekening in de submodule 1.1 Energieprestatie aangepast. In versie 4.1 voor nieuwbouwwoningen kon, bij overnemen gegevens uit externe berekening, de CO2-emissie berekend volgens de energiemodule van GPR Gebouw hoger uitvallen dan berekend volgens de EPW. Bij bestaande bouw en andere gebruiksfuncties treden er geen verschillen op.
 • Per 24-03-2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
  • Versie 4.1 - Voor de gebruiksfuncties kantoren en onderwijsgebouwen was de weergegeven score voor submodule 1.1 (en dus ook voor module energie) bij de keuze voor invoer uit een externe energieprestatie-berekening te ongunstig. Dit is nu opgelost door de wegingsfactoren voor bepaling van de score te corrigeren. Door de wijziging kan de score op module energie, in de hiervoor genoemde situatie, voor eerder gemaakte berekeningen in versie 4.1 dus gunstiger uitpakken.
  • Versie 4.1 - Tussen de weergegeven score van de module Energie op het resultatenblad en de werkelijke score zoals weergegeven in de module, bleek een verschil te kunnen ontstaan. Dit is aangepast. De weergegeven score voor Energie op het resultatenblad kan hierdoor ongunstiger uitvallen, de werkelijke score blijft echter ongewijzigd. Dit geldt voor alle berekeningen in versie 4.1.
  • Versie 4.0 en 4.1 – De verbeterde handleiding staat online, met alle wijzigingen. U kunt gebruik maken van de helpknoppen bovenaan de berekening (vraagteken), waarmee u rechtstreeks op de juiste helppagina terecht komt.
 • Per 27-02-2010 zijn de U- en ZTA-waarden aangepast aan de meest recente ISSO 82.1 publicatie. De wijziging is van toepassing op indicatieve energieprestatieberekeningen (submodule 1.1) van woon-, kantoor- en onderwijsgebouwen voor zowel nieuw- als bestaande bouw, met versie 4.1. Als u bij submodule 1.1 gekozen heeft voor een indicatieve berekening, dan kunt u de nieuwe waarden actieveren door de gekozen glassoort eerst te wijzigen en daarna weer terug te zetten op de juiste glassoort. De U- en ZTA-waarden zijn dan aangepast. Deze wijziging kan een kleine afwijking in uw GPR Gebouw-score tot gevolg hebben. De berekeningen met versie 4.0 blijven ongewijzigd.

De release van GPR Gebouw versie 4.1 is een feit. Per direct kunt u gebruik maken van alle nieuwe functionaliteiten, zoals de verkorte invoer bij Energie en de uitgebreidere helpfunctie. We zien de nieuwe versie als een belangrijke update en hopen dat u als gebruiker de verbeteringen weet te waarderen.


  Aandachtspunten
 • De komende weken zal de printfunctionaliteit nog verbeterd worden. Voor het beste resultaat raden wij u aan gebruik maken van Internet Explorer 8.
 • De handleiding is aangepast aan de nieuwe functionaliteiten van versie 4.1.
 • Bestaande berekeningen in GPR Gebouw 4.0 kunt u omzetten naar versie 4.1 door in de nieuwe versie een Gebouw aan te maken en gegevens over te nemen uit de bestaande 4.0-berekening. Let op: invoerkenmerken, energie- en materiaalberekening zijn niet compatibel en worden niet meegekopieerd.
 • De scores in versie 4.0 en versie 4.1 kunnen marginale verschillen vertonen bij invoer van hetzelfde project. De verschillen zijn echter dermate klein dat ons advies is bestaande ambities voor 4.0 te handhaven. Ook de CO2-emissies kunnen licht afwijken.
 • Bij het aanmaken van een nieuw Gebouw moet u nu kiezen in welke versie de berekeningen worden uitgevoerd. Default keuze is versie 4.1.

Versieonafhankelijke wijzigingen
De versieonafhankelijke wijzigingen hebben geen invloed op uw berekeningen en gelden voor versie 4.0 en 4.1.

  Vormgeving
 • Op basis van de nieuwe huisstijl is de vormgeving aangepast.
 • In uw berekening ziet u bovenaan in welke versie u werkt.
 • Introductie van nieuw duurzaamheidslabel, met o.a. weergave van het energielabel (tabblad Resultaten).
  Methode
 • Met de mogelijkheid om schaduwprijzen en LCA-profielen weer te geven heeft GPR Gebouw 4 als eerste instrument in Nederland de harmonisatie van materiaalgebonden milieubelasting van gebouwen volledig doorgevoerd.
  Functionaliteit
 • Mogelijkheid om zelf referentiegebouwen aan te maken en een eigen 'bibliotheek' aan te leggen. Deze functionaliteit is voorbehouden aan de licentiebeheerder.
 • Per gebouw kan aangegeven worden of het overnemen van berekeningen bij een ander gebouw wel of niet wordt toegestaan.
 • Naast sortering op Projecten is het nu ook mogelijk te sorteren op Gebouwen. Zowel het projecten- als gebouwenoverzicht heeft de mogelijkheid te zoeken naam en (project- of gebouw-)nummer.
 • Printen gaat rechtstreeks vanuit het afdrukmenu van de webbrowser. Scores op de afdruk konden bij de oude printfunctionaliteit in zeldzame gevallen afwijken van scores in GPR Gebouw zelf. Resultaten zijn met de nieuwe printfunctionaliteit altijd betrouwbaar. Wij streven ernaar GPR Gebouw compatibel te houden met de laatste twee versies van Internet Explorer en Mozilla Firefox.

Versie 4.1
Bij het aanmaken van een nieuw Gebouw moet u nu kiezen in welke versie de berekeningen worden uitgevoerd. Default keuze is versie 4.1.

  Helpfunctie en Handleiding
 • Uitgebreidere helpfunctie (voor versie 4.0 zijn de helpteksten beschikbaar als pdf via een aparte link in het menu).
 • De Handleiding (was: Stap voor Stap) wordt nog aangepast aan de nieuwe versie.
  Invoerkenmerken
 • Gescheiden invoer van oppervlakten voor Energie en Materialen.
 • Helpfunctie toegevoegd met toelichting op de bepaling van de oppervlakten.
 • Bij afmetingen componenten specificeren is de eenheid en de forfaitaire bepaling van de hoeveelheid voor een aantal elementen aangepast.
 • Gebouwlevensloop staat bij ‘Eigen invoer’ nu standaard op het huidige kalenderjaar, daarnaast is de eenheid (jaar) toegevoegd.
  Energie
 • Nieuwe rekenregels voor berekening energie-index (bestaande bouw) die per 1 januari 2010 van toepassing zijn, zijn verwerkt in GPR Gebouw.
 • Verkorte invoer bij nieuwbouw en bestaande bouw mogelijk door overname gegevens uit normberekeningen (EPC, EI, energieverbruik).
 • Verbeterde invoer voor het maken van indicatieve energieprestatieberekeningen, met onder andere de mogelijkheid om de oriëntatie van glasvlakken aan te geven.
 • De nieuwste rekenregels voor de CO2-emissiegetallen uit NEN 5128 en ISSO 82.3 en 75.3 zijn verwerkt.
  Milieu
 • Weging van ‘voorschrijven van beton met puingranulaat’ is aangepast (2.2.2 Zorgvuldigheid ontwerpproces).
 • Nieuwe materialen zijn toegevoegd bij onder andere: balkon- of galerijhek, verlaagd plafond, buitenblad, vensterbank, stukadoorwerk, bedekking plat en hellend dak, trap en traphek/balustrade, gas- en waterleiding, riolering en PV-panelen.
 • Fsc-hout is vervangen door ‘Hout met Keur’. Keurmerken voor ‘duurzaam’ hout zijn (TPAC): FSC (internationaal), PEFC Duitsland, FFCS (PEFC Finland), PEFC Zweden en PEFC België.
  Gezondheid
 • Weging van maatregelen bij ‘3.1.1 Geluidbelasting van buiten’ is verlaagd.
 • Maatregel massief steenachtige materialen (3.2.4 Beperken uitstoot schadelijke stoffen uit materialen) verwijderd. RIVM-onderzoek heeft aangetoond dat toepassing van draagconstructies van massief steenachtige niet aantoonbaar leidt tot schadelijke uitstoot van Radon.
  Gebruikskwaliteit
 • Maatregel ‘gemeenschappelijke verkeersruimten zijn voldoende verlicht’ toegevoegd (categorie Bestaande Bouw; 4.4.2 (Sociale) veiligheid woongebouw).
 • Maatregel ‘inbraakwerendheid van deuren van (collectieve) bergingen en collectieve fietsenstalling is minder dan weerstandsklasse 2’ toegevoegd (categorie Bestaande Bouw; 4.4.2 (Sociale) veiligheid woongebouw).
 • Nieuwe maatregel ‘gebouw niet opklimbaar tot ten minste 3,5 m vanaf maaiveld’ (categorieën Nieuwbouw en Bestaande Bouw; 4.4.2 (Sociale) veiligheid woongebouw).
 • Maatregel ‘goede gebruikershandleiding’ toegevoegd (categorieën Nieuwbouw en Bestaande Bouw; 4.4.3 (Sociale) veiligheid woning).
  Toekomstwaarde
 • Maatregel ‘zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit’ toegevoegd (5.3.5 Educatieve waarde)


 • Terug