GPR Gebouw® Handleiding
Stap 10: Resultatenblad
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Naam berekening

Het resultatenblad heeft drie onderdelen: Resultaten, CO2-emissie en het Consumentenlabel.

Resultaten
Deze vergelijking wordt in een grafiek gevisualiseerd. De horizontale zwarte strepen geven de ambities aan in de vorm van rapportcijfers. De gekleurde staven laten de behaalde themascore zien.

U heeft een keuze of u de prestatie van proceskwaliteit wilt tonen onder de grafiek.

Het ontwerp voldoet aan de prestatie-eis voor een thema wanneer de themascore gelijk is aan, of hoger is dan de gestelde ambitie. Het vakje waarin de behaalde score voor het betreffende thema is weergegeven, is dan groen.

Indien één of meerdere van deze vakjes rood gekleurd zijn voldoet het ontwerp niet aan de ambitie gesteld voor het betreffende thema.

Voor de milieuprestatieberekening (MPG-berekening) binnen het thema Milieu wordt gebruik gemaakt van de meest actuele SBK-databases. Omdat tussen verschillende databases kleine verschillen in prestatieniveaus kunnen optreden, is onder de grafiek een overzicht te zien van de in de MPG berekening gebruikte databases.Figuur 10.2 Resultaten
Consumentenlabel

Het consumentenlabel biedt de mogelijkheid de kwaliteit van het ontwerp inzichtelijk te maken voor de consument of gebruiker door het vertalen van alle scores op de verschillende thema's naar een label met sterren.Figuur 10.4 HetConsumentenlabel
CO2-emissie

Onder CO2-emissie wordt een overzicht gegeven van de CO2-emissie in (kg/m2) per jaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen CO2-emissie door energiegebruik en door materiaalgebruik. De berekende CO2-emissie van het gebouw wordt vergeleken met de emissie van de referentiewoning voor het betreffende type gebouw. Hieruit wordt het effect van de ingreep in procenten berekend.Figuur 10.3 Overzicht van CO2-emissie